KVKK Aydınlatma Metni

 

Alpha Gemicilik Ltd.Şti’nin  KVKK Genel Yükümlülükleri

KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna yönelik bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok  edilmesini isteme, kişisel veriler üzerinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

İlgili kişinin verisinden sorumlu olan ve veri sorumlusunun kararlarıyla bu veriyi işleyen Alpha Gemicilik Ltd.ŞTİ.’nin  KVKK kapsamında bazı yükümlülükleri vardır.

A. Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusunun en temel yükümlülüğü aydınlatma yükümlülüğüdür.

olarak belirtilmektedir.

İlgili kişiyi ,verisinin işlendiği durumdan , istendiği takdirde Alpha Gemicilik Ltd. ŞTİ. haberdar eder.

B. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Kanuna göre Alpha Gemicilik Ltd. Şti.  veri güvenliği konusunda aşağıdaki maddelerden sorumludur:

– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yürütebilmek için her türlü tedbiri alır ve kanunun işleyişi ile ilgili denetimleri yapar.

C. İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü

Alpha Gemicilik, ilgili kişilerce kendisine iletilen, kanunun uygulanması ile ilgili talepleri en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırmalıdır. Alpha Gemicilik,bu talebin olumlu ya da olumsuz cevabını ilgili kişiye bildirmelidir. İlgili kişi red cevabı alması halinde, cevabı öğrendikten sonraki otuz gün içinde Kurula şikayette bulunabilmektedir.

D. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü

Veri sorumlusu, kurula gelen bir şikayet olması ya da kurulun bir ihlali tespit etmesi halinde, konuyla ilgili hukuka aykırılıkların giderilmesi ile sorumludur.